Statut Koła

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FILOLOGÓW KLASYCZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: „Koło Naukowe Filologów Klasycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” (zwana dalej „Kołem”) i jest dobrowolną organizacją studencką, mającą na celu realizowanie zadań wynikających z niniejszego Statutu oraz ich propagowanie.

2. Koło działa przy Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Koło posługuje się logotypem oraz pieczątką, których wzory stanowią odpowiednio

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 2

Koło działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu

Jagiellońskiego, niniejszego Statutu oraz uchwał organów Koła.

Rozdział II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I ICH REALIZACJA

§ 3

Działalność Koła ma na celu:

1) pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych i artystycznych, zwłaszcza z zakresu filologii klasycznej;

2) popularyzowanie nauki i wiedzy związanej z greckim i łacińskim obszarem kulturowym oraz językowym na przestrzeni dziejów;

3) integrację środowiska studenckiego i naukowego oraz organizację życia towarzyskiego w ramach Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Koła;

4) współpracę z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza w zakresie organizacji studiów oraz spraw studenckich.

§ 4

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1) referaty, odczyty, wykłady;

2) konferencje, seminaria, sesje naukowe;

3) projekty naukowo-badawcze;

4) wyjazdy naukowe;

5) wizyty w instytucjach nauki i kultury;

6) zajęcia tematyczne;

7) pomoc koleżeńską;

8) przedsięwzięcia artystyczne;

9) konkursy;

10) działalność biblioteczną;

11) prowadzenie strony internetowej,

12) działalność publikacyjną;

13) współpracę z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami i instytucjami, których działalność zbieżna jest z celami Koła;

14) spotkania integracyjne i towarzyskie;

15) podejmowanie innych inicjatyw związanych z realizacją celów Koła.

Rozdział III

STRUKTURA KOŁA

§ 5

1. Organami Koła są:

1) Walne Zgromadzenie;

2) Zarząd:

a) Przewodniczący;

b) Wiceprzewodniczący;

c) Skarbnik.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 6

Do kompetencji Przewodniczącego Koła należy:

1) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

2) kierowanie bieżącą działalnością Koła;

3) zwoływanie i prowadzenie Walnego Zgromadzenia;

4) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu;

5) koordynowanie działalności sekcji tematycznych;

6) zarządzanie funduszami Koła;

7) składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła i przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu na Walnym Zgromadzeniu.

§7

1. Przewodniczącego na kolejny rok akademicki wybiera Walne Zgromadzenie na ostatnim posiedzeniu w roku akademickim poprzedzającym początek nowej kadencji.

2. Każdy członek Walnego Zgromadzenia może zgłosić kandydaturę na Przewodniczącego swoją lub innego członka. Członek, którego kandydaturę zgłoszono, może ją w każdym momencie wycofać.

3. Każdy ze zgłoszonych kandydatów ma prawo przedstawić swój plan działalności Koła.

4. Po zgłoszeniu kandydatur lub przedstawieniu wszystkich planów, o których mowa w §7 ust. 3 niniejszego Statutu, przeprowadza się debatę.

5. Po zakończeniu debaty, o której mowa w §7 ust. 4 niniejszego Statutu, Przewodniczący przeprowadza tajne głosowanie i zlicza głosy.

6. Wybór Przewodniczącego następuje większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Jeśli większość taka nie zostanie uzyskana, przeprowadza się kolejne głosowanie zwykłą większością głosów, w którym uwzględnia się dwie kandydatury z największą ilością głosów uzyskaną w głosowaniu poprzednim.

7. Wybory na nowego Przewodniczącego prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, jeśli sam nie kandyduje. W przypadku, gdy dotychczasowy Przewodniczący kandyduje, wybory przeprowadza Wiceprzewodniczący, a jeśli ten również kandyduje – Sekretarz.

8. W sytuacji, gdy wszyscy członkowie Zarządu kandydują, do przeprowadzenia wyborów wybiera się, zwykłą większością głosów, spośród pozostałych członków Walnego Zgromadzenia osobę, która nie kandyduje.

9. Po zakończeniu głosowania Komisja Rewizyjna stwierdza poprawność przeprowadzenia procedury wyborczej. Jeśli którykolwiek z członków Komisji Rewizyjnej kandyduje na Przewodniczącego, stosuje się odpowiednio §7 ust. 8 niniejszego Statutu.

10. Kadencja nowo wybranego Przewodniczącego rozpoczyna się z dniem 1 października kolejnego roku akademickiego i dobiega końca najpóźniej 30 września roku akademickiego, o którym mowa.

11. Przewodniczący, którego roczne sprawozdanie z działalności Koła nie zostanie przyjęte, nie może ubiegać się o reelekcję na kolejny rok akademicki.

§8

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy:

1) wspieranie Przewodniczącego w pełnieniu jego funkcji;

2) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji;

3) nadzór nad biblioteką Koła.

§9

Do kompetencji Skarbnika należy:

1) prowadzenie i udostępnianie bieżącej dokumentacji Koła, w tym dokumentacji finansowej;

2) gromadzenie funduszy Koła;

3) koordynowanie realizowanych przez Koło projektów naukowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania uzyskanych środków finansowych.

4) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu.

§10

1. Nowo wybrany Przewodniczący wskazuje spośród członków Koła kandydata na Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.

2. Nad kandydaturą zgłoszoną zgodnie z §9 ust. 1 przeprowadza się głosowanie zwykłą większością głosów. Procedurę powtarza się w razie potrzeby do chwili skutecznego wyboru.

3. Do wyborów Wiceprzewodniczącego i Skarbnika stosuje się odpowiednio §7 ust. 7-10 niniejszego Statutu.

§11

1. Zarząd, podejmując uchwały większością głosów:

1) określa plan działalności Koła na rok akademicki, w którym trwa jego kadencja;

2) powołuje i rozwiązuje sekcje tematyczne Koła;

3) wnioskuje o nadanie tytułu członka honorowego;

4) zawiesza i usuwa członków Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5) określa szczegółowe zasady członkostwa w Kole.

2. Każdy z członków Koła jest zobowiązany wnieść zastrzeżenia do Komisji Rewizyjnej w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w dysponowaniu środkami oraz prowadzeniu

bieżącej działalności Koła przez innych członków Koła, a w szczególności członków Zarządu.

§12

1. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania:

1) powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną;

2) przyjmuje albo odrzuca, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, roczne

sprawozdanie z działalności Koła oraz sprawozdanie finansowe Zarządu;

3) przyznaje tytuł członka honorowego;

4) zmienia Statut;

5) rozwiązuje Koło.

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz 3-5 podejmowane są w formie

uchwały.

§13

Walne Zgromadzenie składa się z członków zwyczajnych Koła.

§14

1. Komisja Rewizyjna (zwana dalej „Komisją”):

1) prowadzi postępowanie wyjaśniające w przypadku wniesienia zastrzeżeń przez członków Zarządu lub pozostałych członków Koła;

2) opiniuje roczne sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Koła oraz sprawozdanie finansowe Zarządu;

3) prowadzi postępowanie dyscyplinarne wobec członków Koła;

4) stwierdza prawidłowość wyborów członków Zarządu.

2. Komisja, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przedstawia swoją opinię Walnemu Zgromadzeniu.

§15

1. Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji.

3. Do wyboru wszystkich członków Komisji stosuje się odpowiednio §7 niniejszego Statutu.

§16

1. W ramach Koła funkcjonują sekcje tematyczne.

2. Sekcje tematyczne powołuje Zarząd na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Koła.

3. Wniosek, o którym mowa w §16 ust. 2 niniejszego Statutu, zawiera:

1) uzasadnienie działalności sekcji;

2) sprecyzowanie zakresu i tematu działalności sekcji;

3) wskazanie osoby odpowiedzialnej za działalność sekcji.

4. Działalność sekcji tematycznych może być wspierana przez opiekuna naukowego sekcji, wskazanego przez członków sekcji.

5. Na koniec każdego semestru oraz w przypadku rozwiązania danej sekcji osoba odpowiedzialna składa Zarządowi sprawozdanie z działalności sekcji.

6. Członkowie Zarządu Koła mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania, o którym mowa w §16 ust. 5 niniejszego Statutu.

7. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za działalność Sekcji należy informowanie

Zarządu o każdorazowej zmianie danych przedstawionych we wniosku, o którym mowa w §16 ust. 3 niniejszego Statutu.

8. Osoba odpowiedzialna za działalność Sekcji składa Zarządowi wniosek o przedłużenie działalności na kolejny rok akademicki najwcześniej z rozpoczęciem tego roku.

9. Zarząd rozwiązuje sekcję:

1) na wniosek członków sekcji;

2) po negatywnej opinii Komisji wydanej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wdrożonego wskutek wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w §16 ust. 6 niniejszego Statutu;

3) braku złożenia wniosku o przedłużenie działalności na kolejny rok akademicki.

§17

1. Koło prowadzi działalność biblioteczną, która polega na:

1) porządkowaniu księgozbioru;

2) udostępnianiu księgozbioru;

3) archiwizowaniu dokumentów poświadczających działalność Koła.

2. Szczegółowe warunki i zasady prowadzenia działalności bibliotecznej określa Zarząd w formie uchwały.

§18

Opiekun Koła:

1) wspiera merytorycznie Przewodniczącego w wykonywaniu jego funkcji;

2) koordynuje współpracę Koła z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§19

Opiekuna Koła wyznacza dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego spośród pracowników naukowych tego Instytutu.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE KOŁA

§20

Członkowie Koła dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków honorowych.

§21

1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

2. Członek zwyczajny Koła:

1) posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach władz Koła;

2) może inicjować lub realizować, za przyzwoleniem Zarządu, wszystkie działania Koła określone w §4 niniejszego Statutu;

3) może zgłaszać wolne wnioski dotyczące działalności Koła podczas Walnego Zgromadzenia;

4) ma prawo korzystać z Biblioteki Koła.

3. Członkiem zwyczajnym zostaje się poprzez złożenie Zarządowi deklaracji członkowskiej, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§22

Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacać składki członkowskie.

§23

1. Członkiem honorowym Koła może zostać osoba szczególnie zasłużona w dziedzinie filologii klasycznej lub osoba, która wniosła znaczący wkład w działalność Koła.

2. Członkom honorowym nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze.

2. Członkiem honorowym zostaje osoba, w stosunku do której Walne Zgromadzenie podjęło stosowną uchwałę na wniosek Zarządu i która wyraziła pisemną zgodę.

§24

1. Członek zwyczajny, którego postępowanie rażąco narusza zasady określone w niniejszym Statucie albo Regulaminie Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego może w dowolnym momencie zostać zawieszony w prawach członka Koła na określony czas lub usunięty z Koła przez Zarząd na wniosek Komisji, o czym zostaje niezwłocznie poinformowany.

2. Członków Zarządu oraz Komisji odwołuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

3. Członek Koła w okresie, na który został zawieszony w przysługujących mu na mocy niniejszego Statutu prawach, nie posiada uprawnień określonych w §21 ust. 2 niniejszego Statutu.

4. Osoba, która została usunięta z Koła, nie może złożyć ponownie deklaracji członkostwa do końca roku akademickiego, w którym została usunięta.

5. W aktualnej deklaracji członkowskiej członka Koła, który został zawieszony w prawach lub usunięty z Koła, czyni się stosowną adnotację.

§25

1. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o uchyleniu lub utrzymaniu decyzji Zarządu zwykłą większością głosów.

3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedstawić Walnemu Zgromadzeniu przyczyny wniosku o zawieszenie w prawach członka lub usunięcie z Koła.

§26

1. Członek zwyczajny i honorowy może w dowolnym momencie złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Kole.

2. Na ostatniej złożonej przez członka zwyczajnego deklaracji członkowskiej czyni się stosowną adnotację.

Rozdział V

MAJĄTEK KOŁA

§27

1. Na majątek Koła składają się:

1) składki członkowskie;

2) dotacji na cele statutowe;

3) Biblioteka Koła.

Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ UCHWAŁODAWCZA ORGANÓW KOŁA

§28

1. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach niewymienionych w §12 ust. 1 niniejszego Statutu

zwykłą większością głosów.

2. Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie wskazanym w §28 ust. 1 przysługuje każdemu członkowi Zarządu.

§29

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy członek Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU KOŁA

§30

Inicjatywa zmiany Statutu należy do każdego członka Zarządu.

§31

1. O zmianie Statutu decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Przynajmniej 7 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia członek Zarządu inicjujący zmianę udostępnia projekt członkom Walnego Zgromadzenia.

3. Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia przeprowadza się dyskusję w sprawie przedłożonego projektu.

4. Członkowie Walnego Zgromadzenia mogą wnosić poprawki do przedłożonego projektu.

5. Przyjęcie poprawki następuje w drodze głosowania kwalifikowaną większością 2/3 głosów

spośród biorących udział w głosowaniu.

6. Po zakończeniu dyskusji przeprowadza się głosowanie nad ustalonym w toku dyskusji kształtem projektu.

7. Zmiana statutu przeprowadzana jest kwalifikowaną większością 2/3 głosów spośród biorących udział w głosowaniu.

§32

Zmiana statutu wchodzi w życie z dniem akceptacji przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozdział VIII

ROZWIĄZANIE KOŁA

§33

1. Koło może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zgromadzenia podejmowaną kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.

2. Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie rozwiązania Koła przysługuje Zarządowi.

Status został uchwalony i wprowadzony w życie z dniem 07. 11. 2016 r.